Drošība & Vide

DROŠĪBA & VIDE


ELME MESSER L POLITIKA

MISIJA:

ELME MESSER L pamatdarbības virziens ir industriālo, medicīnisko un pārtikas gāzu ražošana un piegāde, kas papildināts ar gāzu pielietojuma iekārtu piegādi visdažādākajās nozarēs, kā arī tehnisko palīdzību to ekspluatācijā.

MŪSU STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS – UZŅĒMUMA PASTĀVĪGA IZAUGSME,

radot un pastāvīgi pilnveidojot uzticama, patērētāju vēlmēm un vajadzībām kā arī likumdošanas prasībām atbilstoša, augstas kvalitātes produkcijas, piegādātāja tēlu, uzņemoties personīgu atbildību par ražotās produkcijas drošību visos pārvaldības līmeņos – sākot no pasūtījuma saņemšanas, līdz garantētai līgumsaistību izpildei.

Elme Messer L politika kvalitātes, ekoloģijas, darba aizsardzības un industriālo, medicīnisko un pārtikas gāzu drošības jomā ir daļa dibinātāju kompāniju BLRT Grupp un MESSER Group politikas un ievēro to misiju un stratēģiskos mērķus.

MŪSUS POLITIKA

  • Stiprināt klientu, darbinieku, akcionāru, piegādātāju, investoru un sabiedrības uzticību mūsu uzņēmumam, pārzināt un izprast to vēlmes un vajadzības. Kā arī sistemātiski novērtēt un celt to apmierinātības pakāpi.
  • Kā savstarpēji saistītu procesu sistēmu, pārvaldīt savu darbību, resursus un riskus, kas saistīti ar līgumsaistību izpildi, produkcijas ražošanas, darba aizsardzības un ekoloģijas jomās.
  • Noteikt personīgu atbildību par mērķu sasniegšanu, nelietderīgu izmaksu un ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu, par drošu darba apstākļu radīšanu un iespējamo bīstamību novēršanu un risku novērtēšanu un pārvaldīšanu droša produkta radīšanai.
  • Regulāri analizēt un novērtēt savas uz ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 kā arī EN ISO/IEC 17020 standartu un medicīnisko gāzu labas ražošanas un izplatīšanas prakses prasību bāzes radītās pārvaldības sistēmas atbilstību esošajai un plānotajai uzņēmuma darbībai un pastāvīgi paaugstināt tās efektivitāti.
  • Attīstīt vidi, kurā katrs darbinieks būtu ieinteresēts paaugstināt savu kompetenci un darba kultūru, pildīt likumdošanas, normatīvo aktu un pārvaldības sistēmas prasības.
  • Pieņemot lēmumus balstīties uz ražošanas, ekoloģijas un darba vides parametru monitoringa un korektu mērījumu rezultātu loģisku analīzi.
  • Veidot abpusēji izdevīgas attiecības ar saviem klientiem, piegādātājiem, partneriem un dibinātājiem, ievērojot pārvaldības sistēmas prasības un pildot dibinātāju stratēģiskos mērķus.
Drošība & Vide